Awansowi ze stanowiska samodzielnego specjalisty na stanowisko menedżerskie zawsze towarzyszy pewne ryzyko, nawet jeśli dotyczy on pracownika, który osiągał ponad przeciętne wyniki w swojej dotychczasowej roli. Jest zmianą, która generuje szereg potrzeb rozwojowych z racji na odmienne wymagania kompetencyjne. Dotyczą one przede wszystkim zupełnie nowych umiejętności. W roli samodzielnego pracownika liczą się kompetencje techniczne i specjalistyczne oraz zdolność osiągana indywidualnych celów, praca zespołowa, umiejętność zarządzania własnym czasem oraz umiejętność mobilizowania własnej energii.

Wraz z podjęciem się roli menedżera konieczna jest zmiana optyki i codziennych nawyków oraz zachowań uruchamianych dotychczas. Istotne stają się odmienne umiejętności, wśród których najważniejsze to:

  • Planowanie projektów, budżetów, organizacja środowiska pracy
  • Dobór członków zespołu
  • Delegowanie i zarządzanie efektywnością
  • Coaching, feedback, ocena pracy
  • Nagradzanie i motywowanie
  • Budowanie klimatu w zespole
  • Pozyskiwanie i rozdzielanie zasobów
  • Budowanie relacji w górę, w dół, w bok

Pojawia się więc konieczność skutecznego stosowania narzędzi menedżerskich w codziennej pracy, na plan dalszy schodzi natomiast wiedza ekspercka we własnej specjalności.

W trakcie Akademii Menedżera osoby, które po raz pierwszy podjęły się roli menedżera lub przygotowują się do jej objęcia zostają wyposażone w wiedzę z zakresu technik i narzędzi zarządzania pracą innych oraz mają szansę ćwiczyć nowe umiejętności w warunkach sprzyjających eksperymentowaniu i pokonywaniu własnych barier. Organizacja Akademii jako cyklu dwudniowych szkoleń pozwala na realizację tzw. zadań domowych, czyli konkretnych, wdrożeniowych zadań w miejscu pracy, których efekty są następnie analizowane i omawiane w grupie, przy wsparciu trenera prowadzącego. Dzięki temu możliwy jest natychmiastowy transfer zdobytej na szkoleniu wiedzy i umiejętności w rzeczywistość zawodową uczestników Akademii.

To jednak nie wszystko. Aby transformacja ze specjalisty w menedżera zakończyła się sukcesem nie wystarczy nowa wiedza i umiejętności. Konieczne jest utrwalenie wartości pracy i związanych z nimi postaw. Menadżer, aby odnieść sukces musi nauczyć się osiągać wyniki dzięki wkładowi innych, wspierać sukces swoich podwładnych i cieszyć się ich dokonaniami oraz w pełni identyfikować się z wartościami firmy, w której pracuje. Rozwojowi umiejętności musi więc towarzyszyć rozwój świadomości, dojrzałości, który pozwoli czuć się pewnie w nowej roli, a jednocześnie ukierunkować własne ambicje bardziej na rozwój i sukces zespołu niż koncentracji na własnej skuteczności czy doskonałości.

Dzięki uczestnictwu w Akademii Menedżera szef zespołu ma szanse lepiej poznać samego siebie, swoje często nieuświadomione wartości oraz przekonania i dokonać ich rewizji oraz budować zdrowe poczucie własnej wartości i adekwatną pewność siebie, stanowiące podstawę autorytetu menedżerskiego.  Jest to możliwe dzięki zastosowaniu podczas Akademii szeregu narzędzi diagnostycznych oraz informacji zwrotnych nastawionych na identyfikację osobistego potencjału przywódczego oraz wizerunkowych konsekwencji uruchamianych zachowań i prezentowanych postaw.

Udział w Akademii Menedżera wyposaża więc jej uczestnika zarówno w zestaw skutecznych technik i narzędzi menedżerskich oraz najlepszych praktyk, jak też pozwala zidentyfikować i rozwijać swój indywidualny styl przywództwa w oparciu o zrozumienie siebie i potrzeb zespołu.

Więcej informacji o szkoleniach i szczegóły o Akademii Menedżera na stronie considero.pl